บอล ธนวัฒน์ วงค์ไชย
@tanawatofficial
ประเทศไทยจะดีขึ้น ต้องเริ่มจากการ #แก้รัฐธรรมนูญ ให้เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง ประกันสิทธิ เสรีภาพแก่ราษฎรในทุกด้าน ลดความเหลื่อมล้ำ เพิ่มความเท่าเทียม
36

Following

577.3K

Followers

กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

529.2MSocial Cap
916.7xexpected

Top posts this year